*آپلود عکس:
1 عکس، عکس اول، عکس اصلی آگهی میباشد. بقیه تصاویر در صفحه جزئیات آگهی قرار خواهد گرفت.
(حداکثر سایز مجاز برای تصویر 307*469 پیکسل با حجم 100 کیلوبایت می باشد. )